TDEDKICK.COM

ไซโบ้ ซันเดย์

( Zibo Cuju )


website :
No. Name Type Join Out
18 Yang Xu ผู้เล่น - -
- Heng Quan ผู้เล่น 2021-07-09 -
- Long Ma ผู้เล่น 2021-07-09 -
- มา ลอง ผู้เล่น - -
- Chenguang Li ผู้เล่น - -
- Yuxin Du ผู้เล่น - -
- Albi Alla ผู้เล่น - -
6444 Chengkuai Wang ผู้เล่น 2021-04-09 2021-12-31
- Yunqi Nan ผู้เล่น - -
6628 Yougang Xu ผู้เล่น 2021-04-12 2021-12-31
6628 ลู พิน ผู้เล่น 2021-04-12 2021-12-31
- Tong Shen ผู้เล่น - -
- Xiao Si ผู้เล่น - -
- Dongliang Ma ผู้เล่น - -
309014 Ziming Liu ผู้เล่น 2021-04-12 2021-12-31
- Yifan Dong ผู้เล่น - -
42 Linzhao Rong ผู้เล่น 2021-07-09 -
Tournament Join Out
China League 2021-04-23 2021-12-24
Cup 2021-08-02 2021-11-14
Top Goal Player